I. PATRONAT I ORGANIZATORZY


1. Inicjatorem NCDC Business Race jest Nordic Consulting & Development Company S.A. (zwana dalej NCDC).
2. Organizatorem wydarzenia jest z RBF SPORT S.C. Marcin Paprocki, Artur Kasprzak z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 19c/1, NIP 8513072084, REGON 320582827 (zwana dalej Organizatorem).
3. Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn .

 

II. TERMIN, MIEJSCE I TRASA ZAWODÓW


1. NCDC Business Race 2018 odbędzie się 9 czerwca 2018 roku (sobota) w Szczecinie. Start i meta usytuowane będą na terenie Parku Kasprowicza . Start biegu przewidziany jest na godzinę 11:00.
2. NCDC Business Race to bieg sztafetowy. W biegu biorą udział zespoły czteroosobowe.
3. Długość trasy NCDC Business Race wynosi ok. 4 km Trasa wskazana zostanie zgodnie z mapą oraz regulaminem terenu, które dostępne będą na stronie biegu. Drużyna ma do pokonania cztery okrążenia. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedno okrążenie o długości 4 km. Trasa poprowadzona została w większości nieutwardzoną (ok. 90%) nawierzchnią w Parku Kasprowicza.
4. Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.

 

III. POMIAR I LIMIT CZASU


1. Pomiar czasu jest rejestrowany elektronicznie za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce. Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny.
2. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu. Liczy się łączny czas brutto drużyny.
3. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny. O godz. 13:30 trasa biegu zostaje zamknięta.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I FORMUŁA BIEGU


1. W NCDC Business Race mogą wziąć udział drużyny, które zarejestrowały się na stronie internetowej www.ncdcbusinessrace.pl oraz dokonały opłaty startowej.

2. Sztafeta powinna składać się z czterech osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia.

3. Zawodnicy powinni być przedstawicielami firmy, pod nazwą której zostali zgłoszeni.
4. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
5. Z jednej firmy może się zgłosić dowolna liczba drużyn.
6. Limit miejsc wynosi 375 drużyn. O kolejności zgłoszeń decyduje moment wpływu opłaty startowej na rachunek Organizatora.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
8. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Każdy zawodnik oświadcza, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością jako Organizatorów biegu. Zawodnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw wobec Inicjatora, Organizatora oraz Współorganizatora za powstanie ewentualnych szkód (w zdrowiu i/lub mieniu) i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas biegu.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez stawienie się na linii startu, każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w biegu i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność oraz zapoznał się z regulaminem.
11. Kapitan drużyny, poza podpisaniem i złożeniem swojego oświadczenia, jest zobowiązany zebrać od zawodników swojego zespołu własnoręcznie i czytelnie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń zawodników dostępny będzie na stronie internetowej zawodów. Oświadczenia należy przekazać Organizatorowi podczas odbierania pakietu startowego zespołu.
12. Odbiór pakietów startowych nastąpi w dniu 8 czerwca 2018 (piątek) w godzinach 16:00 - 19:00 w siedzibie NCDC przy ul. Głowackiego 4. W szczególnych przypadkach (po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem) będzie możliwość odebrania pakietów startowych w biurze zawodów w okolicy startu (mapka zostanie umieszczona przez Organizatora na stronie internetowej biegu).
13. Przebieralnia i przechowalnia odzieży (depozyt) będą znajdować się w okolicy startu/mety. Przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu odzież zawodników, zapakowaną do worków (dostarczonych przez Organizatorów) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatorów z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada również za rzeczy Uczestników zagubione w czasie trwania Biegu. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu 9 czerwca 2018 roku w godzinach podanych przez organizatorów na stronie internetowej biegu.
14. Przed startem biegu odbędzie się odprawa kapitanów drużyn w Punkcie Informacyjnym Biegu (czas odprawy Organizator poda w harmonogramie dostępnym na stronie www.ncdcbusinessrace.pl). Udział w odprawie jest obowiązkowy dla kapitanów wszystkich drużyn startujących w NCDC Business Race.
15. Start NCDC Business Race nastąpi o godz. 11:00. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:45. Organizatorzy mogą nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o wyznaczonej godzinie.
16. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części/całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.
17. Zawodnicy proszeni są o korzystanie podczas biegu z koszulek zapewnianych przez Organizatorów. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę. Elementy te nie mogą zasłaniać numeru startowego oraz logotypów sponsorów NCDC Business Race.
18. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy starcie/mecie.
19. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian.
20. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatorów, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
21. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu - przekazując pałeczkę kolejnym zawodnikom. Sztafeta, która dobiegnie bez pałeczki na metę nie będzie klasyfikowana.
22. Z indywidualnych numerów startowych mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
23. Istnieje możliwość zmiany zawodnika wchodzącego w skład drużyny, za pośrednictwem panelu rejestracyjnego lub kontaktując się z Organizatorem.
24. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatorów. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.

 

V. ZGŁOSZENIA I PAKIETY STARTOWE


1. Rejestracja sztafety firmowej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
2. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy musi posiadać dane wszystkich zgłaszanych zawodników oraz wskazanie kapitana drużyny.
3. Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy kapitana zostaje wysłana proforma, która jest podstawą do uiszczenia opłaty startowej.
4. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników można dokonać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
5. Opłata startowa za zespół wynosi 459 zł netto + 8% VAT = 495,72 zł brutto.
6. Wszelkich zmian na liście startowej można dokonywać do 15 maja 2018 r.
7. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo miejsca w namiotach oznaczonych logo firmy. Koszt jednego namiotu to 300 zł netto + 23% VAT = 369 zł brutto (liczba dostępnych namiotów jest ograniczona)
8. Akceptowane formy płatności: przelew bankowy lub płatności elektroniczne PayU.
9. Po dokonaniu opłaty (zaksięgowaniu jej na koncie Organizatora) na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysłana Faktura VAT.
10. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszająca drużynę akceptuje fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.
11. Firmy chcące skorzystać z możliwości dodatkowego nadruku na koszulce powinny załączyć logo za pośrednictwem panelu rejestracyjnego lub przesłać projekt graficzny na adres: biuro@ncdcbusinessrace.pl , w terminie do dnia 15 maja 2018. Po tym terminie nie będzie możliwy nadruk indywidualny, a koszulki zostaną wydane zespołom tylko z nadrukiem przednim (logiem imprezy).
Wymagania graficzne projektu: format pliku: jpg, png (wysoka rozdzielczość), pdf; skala barw: CMYK
12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.
13. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
14. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia drogą mailową na adres: biuro@ncdcbusinessrace.pl. W sprawach reklamacji osobą kontaktowa jest Koordynator Projektu Magdalena Kasprzak, tel. 510 991 781
15. Zgłoszenia są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r.

 

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY


1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg NCDC Business Race otrzymają pamiątkowe medale.
2. Bieg ma wymiar rekreacyjno - sportowy. Przewidziane zostały wyróżnienia dla zwycięzców w następujących kategoriach:
o sztafeta męska
o sztafeta damska
o sztafeta mieszana
3. Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody.
4. Nagrody w poszczególnych kategoriach nie dublują się (np. zajęcie I miejsca w kategorii generalnej, blokuje odbiór nagrody za I miejsce w kategorii sztafet męskich, wówczas kolejna nienagrodzona sztafeta odbierze nagrodę z tej kategorii).
5. Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto. Czas jest liczony od momentu wystrzału startera, a zatrzymany w momencie przebiegnięcia ostatniego zawodnika z drużyny przez matę pomiarową. Wbiegnięcie jakiegokolwiek zawodnika z drużyny w strefę zmian bez pałeczki lub rzucanie pałeczką - dyskwalifikuje całą drużynę.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Dane osobowe uczestników NCDC Business Race będą przetwarzane w celach przeprowadzenia NCDC Business Race, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników NCDC Business Race będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest RBF SPORT S.C. Marcin Paprocki, Artur Kasprzak z siedzibą w Mierzynie, ul. Spółdzielców 19c/1, NIP 8513072084, REGON 320582827 .
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w NCDC Business Race obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - w każdy sposób, o którym mowa w części VIII. Postanowienia Końcowe ust. 6.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat.
5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w NCDC Business Race.
7. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. W takim przypadku zastosowanie znajdują ustępy 4 i 5.
8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
9. Kapitan zgłaszając poszczególne osoby ze sztafety oświadcza, iż każda z tych osób wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Kapitan oświadcza, iż zgoda ta wyrażona została na piśmie i na wyraźne żądanie Organizatora udostępni owy dokument.
Kapitan zobowiązuje się do przekazania poszczególnym członkom sztafety wszelkich informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności informacji zawartych w punktach od 1 do 8.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników NCDC Business Race. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem, przyjmują jego zapisy, nie wnoszą do niego żadnych uwag, a w konsekwencji zobowiązują się do jego respektowania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Biegu (mapka na stronie www.ncdcbusinessrace.pl) w dniu zawodów najpóźniej do godziny 16:45. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu kaucja zostanie zwrócona.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
5. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
6. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:


1. na stronach internetowych,
2. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
3. na kanałach na YouTube,
4. w mailingu bezpośrednim do klientów,
5. w materiałach public relations,
6. w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

 

 


Sponsor tytularny

Organizator

Sponsorzy i partnerzy


Patroni medialni


Patronaty honorowe